PRIVACY POLICY

Integritetspolicy för Oncorena AB

Denna Integritetspolicy publicerades 2021-01-18

Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Definitioner
3. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
4. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
5. Sociala plattformar
6. Cookies
7. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
8. Dina rättigheter
9. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
10. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
11. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
12. Tillsyn och efterlevnad
13. Tredjepartsvillkor
14. Ändring av Integritetspolicyn
15. Hur kommer du i kontakt med oss?

1. Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om hur Oncorena AB (”Oncorena”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt.

Integritetspolicyn beskriver vidare när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller (i) då Oncorena tillhandahåller sina tjänster till dig som finansiär, aktieägare, befintlig och potentiell innovatör eller annan befintlig eller potentiell affärskontakt, oavsett om du är i kontakt med oss som privatperson eller som företrädare för det företag du arbetar för eller på uppdrag av, (ii) vid utskick kring event eller av nyhetsbrev, (iii) vid annan marknadsföring, (iv) i all övrig kontakt med Oncorena i samband med besök på vår webbplats www.Oncorena.com (”Webbplatsen”) eller via sociala plattformar samt (v) vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post eller telefon.

Oncorena AB, organisationsnummer 556864-0808, Medicon Village, Scheeletorget 1, SE‑223 81 Lund, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, foto och kortnummer (”Personuppgifter”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

3. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

Oncorena Behandlar Personuppgifter avseende de som på olika sätt kommer i kontakt med Oncorena. Oncorena syftet med Behandlingen är att hantera befintliga, gamla och nya affärsmässiga relationer. Detta innebär att Personuppgifter Behandlas för att vi ska kunna:

(i) Bedriva vår verksamhet och i övrigt uppfylla det avtal som ingåtts med dig personligen eller via ditt bolag, med din arbetsgivare eller den du arbetar på uppdrag av;

(ii) Tillhandahålla och möjliggöra allmän service och hantering av affärskontakter, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon, social plattform eller via Webbplatsen;

(iii) Informera och marknadsföra verksamheten genom bland annat publicering av material på Webbplatsen;

(iv) Lämna information om event, skicka ut nyhetsbrev och rikta marknadsföring per post, e-post, telefon eller via sociala plattformar avseende vår verksamhet; och

(v) Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka Personuppgifter vi samlar in och i övrigt Behandlar beror på hur du är i kontakt med Oncorena eller vilken relation du har med oss.

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter, och kreditvärderingsinstitut eller banker varifrån vi får uppgifter om kreditvärdighet eller uppgifter för att göra penningtvättskontroller.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss, t.ex. i samband med investering i Oncorena kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte lämna Personuppgifter som är nödvändiga kan det leda till att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig.

4. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

De Personuppgifter vi räknar upp nedan Behandlas av oss, för ändamål som framgår av punkt 3 ovan:

(i) För- och efternamn;

(ii) Faktura- och leveransadress;

(iii) Telefonnummer;

(iv) E-postadress;

(v) Personnummer/Id nr;

(vi) Kontonummer;

(vii) Fotografi av dig;

(viii) Kopia av ID-handling

(ix) Betalningsuppgifter;

(x) Uppgifter i utdrag ur belastningsregistret; och

(xi) Korrespondens med dig.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Oncorena ska kunna bedriva sin verksamhet genom tillhandahållande av tjänster och därmed fullgöra avtalet som ingåtts med dig. I de fall där du agerar som företrädare eller kontaktperson hos ett företag eller organisation som samarbetar eller har någon typ av affärsrelation med Oncorena, Behandlar vi dina Personuppgifter med stöd av vårt berättigade affärsintresse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna tillhandahålla våra tjänster till det företag du arbetar på eller på uppdrag av på ett effektivt sätt.

Personuppgifterna kan även användas vid annan kontakt med dig genom att vi skickar dig inbjudan till event eller annan marknadsföring. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som har en affärsrelation med oss relevant information och eventuell marknadsföring. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna informera om vår verksamhet till dig på ett effektivt sätt.

För det fall vi avser att använda dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller andra typer av utskick eller publicering på Webbplatsen inhämtar vi ditt samtycke innan publicering sker. För de fall att vi inte längre kan Behandla dina Personuppgifter i marknadsföringssyfte baserat på vårt berättigade affärsintresse kan vi komma att inhämta ditt samtycke till att exempelvis skicka marknadsföring till dig. Vi dokumenterar alltid om du gett ditt samtycke till att vi Behandlar dina Personuppgifter.

Vissa av de Personuppgifter som Oncorena samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av bokföringslagen (1999:1078), aktiebolagslagen (2005:551) eller penningtvättslagen (2017:630).

5. Sociala plattformar

Oncorena använder sig av Bolagets webbplats och LinkedIn som kanal för att komma i kontakt med befintliga och potentiella finansiärer, innovatörer, aktieägare och andra affärspartners samt marknadsföra och informera om vår verksamhet. I samband med detta är Oncorena personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Oncorena omber våra användare att rapportera opassande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Vi kan således även utifrån vad Oncorena bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll.

6. Cookies

Vi använder oss av cookies på Bolagets webbplats www.oncorena.com. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookie Policy.

7. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi Behandlar dina Personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med dig, det företag eller annan organisation eller det företag eller organisation du arbetar på uppdrag av.

Har du samtyckt till Behandling av dina kontaktuppgifter för publicering eller marknadsföringsändamål även efter det att affärsrelationen har upphört, Behandlar Oncorena Personuppgifterna för det specifika ändamålet, fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

För att möjliggöra för Oncorena att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intresse kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse
Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Oncorena såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att Oncorena, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

(i) om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,

(ii) om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,

(iii) om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål,

(iv) om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt,

(v) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller

(vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att Oncorena tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

(i) om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,

(ii) när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och

(iii) när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Oncorena endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Oncorena kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

9. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Har du efterfrågat att erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring baserar vi Behandlingen av dina kontaktuppgifter på ditt samtycke. Du bestämmer själv om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan Behandling. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

10. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till andra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster till Oncorena. Oncorena vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Oncorena ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Oncorena kan komma att överföra dina Personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Oncorenas leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om Personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Oncorena vidta åtgärder för att se till att Personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra Personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina Personuppgifter även i fortsättningen är skyddade.

Oncorena kommer inte såsom verksamheten bedrivs i dagsläget att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan vi, för det fall att Oncorena beslutar att sälja, köpa, gå samman med annat bolag eller annan organisation, eller på annat sätt omorganisera affärsverksamheten, överföra dina Personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras eventuella rådgivare.

11. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Oncorena en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Oncorena vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Oncorena tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet enligt Oncorena tillämpliga policys och rutiner.

12. Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta dpo@oncorena.com. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se.

Oncorena utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

13. Tredjepartsvillkor

Oncorenas tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Oncorena är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part. Detsamma gäller om det finns en länk på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser.

14. Changes to the Privacy Policy

Oncorena förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet.

Om Oncorena vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

15. Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Oncorena AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
SE‑223 81 Lund

E-post: dpo@oncorena.com
Telefon: +46 (0)70 664 9477

Oncorena AB, organisationsnummer: 556864-0808